n n n n n n

Vážení příznivci Hnutí za Přímou Demokracii.


Dokument Cíle HzPD na tomto webu uvádí na posledním čtvrtém místě vznik podniků vlastněných zaměstnanci. To že je tento bod uveden na posledním místě ale neznamená, že je nejméně důležitý. „Last but not least“, jak říkají Angličané.


Podnik vlastněný zaměstnanci je institucí, která je ekonomickou odpovědí na ideály vyjádřené heslem „Volnost, rovnost, bratrství“ respektující současně základní podmínku přežití individuální lidské bytosti v moderní společnosti. Touto podmínkou je zapojení se do dělby práce. Pro své přežití potřebuje člověk produkty a pomoc druhých lidí. Oplátkou musí nabídnout produkty a služby své, konkrétně takové, které někdo potřebuje. Podnik vlastněný zaměstnanci je způsobem jak se do této dělby práce zapojit a nebýt přitom v nerovném postavení osamoceného jednotlivce nuceného prodávat svou vlastní pracovní sílu. Ve světě existuje mnoho příkladů takových úspěšných podniků. Lze mezi ně vlastně počítat i živnosti osob samostatně výdělečně činných nebo např. společnosti s ručením omezeným vlastněné lidmi, kteří v nich skutečně sami pracují.
Takové podniky přinášejí volnost ve smyslu vymanění se z diktátu zaměstnavatele, aniž však samozřejmě osvobozují od základní nutnosti účastnit se dělby práce. Vzhledem ke společnému vlastnictví výrobních prostředků poskytují tyto podniky i rovnost. Co však nenabízejí automaticky je bratrství. Bratrství je, v kontextu ekonomické činnosti, uvědomělé respektování zájmu spoluvlastníků, nezištná vzájemná pomoc a vyvarování se snah o obohacení na jejich úkor. V tomto smyslu je bratrství nutnou podmínkou existence podniku vlastněného zaměstnanci. Osoby, kterým takové podmínky nevyhovují, se stále ještě mohou zúčastnit dělby práce jako samostatní výrobci nebo zaměstnanci.
Ze všeho, co zde bylo řečeno, vyplývá, že ekonomická svoboda ve formě podniků vlastněných zaměstnanci bude vyžadovat aktivní přístup sebevědomých a aktivních ale současně solidárních občanů, tedy takových, jejichž priority nejsou pouze individualistické. Je třeba si ale také uvědomit, že stávající ekonomika korporací, peněžní systém a neoliberální politika není zakládání takových podniků přátelská. Nebude a nebylo to lehké, mnohým se to ale podařilo.

Česká republika, bohužel, tento trend dosud nevzala na vědomí a podniky vlastněné zaměstnanci (např. družstva) jsou zde na okraji ekonomického a společenského zájmu. Ve světě je tomu jinak; za všechny jen dva příklady, kde tyto podniky působí jako rovnocenní partneři v oblastech, kde to v České republice vůbec není obvyklé. Prvním je družstvo pro distribuci elektřiny a plynu ve Velké Británii (http://www.cooperativeenergy.coop/why-us/our-pledges-values/), které má více než 20 000 členů. Druhým je systém družstevních záložen v Pensylvánii (3,5 milionů družstevníků-střadatelů), který patří k největším bankovním ústavům v zemi (http://www.creditunionsonline.com/credit-unions-pennsylvania.html) - na jeho rozvoji se ve třicátých letech 20. století podíleli mj. i čeští emigranti).

Hnutí za Přímou Demokracii chce v rámci svých aktivit přispět k budování ducha solidarity, který je jednou z podmínek úspěchu. Jednou z možností jak k tomu přispět je organizace a podpora vzájemné ekonomické pomoci lidí, ať už formou darů nebo zápůjček, barterového (výměnného) obchodování nebo obchodování pomocí lokálních měn. Tuto stránku naší činnosti se budeme snažit rozvíjet, v této chvíli bychom chtěli alespoň upozornit na aktivity již existující.

Odkazy na aktivity usnadňující ekonomickou spolupráci
Nekomerční webová stránka OdKomunity: www.odkomunity.cz, www.odkomunity.sk
Stránka OdKomunity zprostředkovává vzájemné půjčování věcí. Půjčování je uskutečňováno zdarma nebo za malý poplatek a umožňuje lidem získat dodatečný příjem za půjčení věci kterou vlastní a dočasně pro ni nemá využití a hlavně úsporu peněz za nákup lidem potřebujícím nějakou věc pouze občas. Poskytuje tak lidem možnost si navzájem nezištně pomáhat a zlepšit život znevýhodněným a ohroženým skupinám.
Webová stránka Komunitní Výměnný Systém: http://www.community-exchange.org/
Jedná se o mezinárodní stránku (zkratka anglického názvu je CES) která umožňuje vzájemnou pomoc výměnou zboží a služeb pomocí komplementární měny. Taková komplementární měna je vlastně nepeněžní vyjádření hodnoty pomoci, kterou jeden člen skupiny (komunity) poskytl druhému členu. Po uskutečnění transakce vzroste účet poskytovatele o dohodnutou hodnotu a a účet příjemce o příslušnou částku poklesne. Příjemce, který v okamžiku příjmu pomoci neměl peníze na její zaplacení ani zboží jako protihodnotu, poskytne službu nebo věc jinému členu skupiny, který má zájem o jeho konkrétní nabídku. Základním jazykem stránky je angličtina, stránku však lze přeložit do libovolného jazyka.

Webová stránka EBarter: www.ebarter.cz
Profesionálně vedená stránka využívaná jak fyzickými osobami, tak živnostníky či podniky. Stránka obsahuje působivé příklady uskutečněných výměn, většinou však na firemní úrovni.

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris