n n n n n n

Literatura ke stažení

Z anglické Wikipedie

Direct democracy

Dobrý přehledový článek, obsahuje definici a odkazy na další zdroje. Také je k dispozici rozsáhlý seznam dalších článků na Wikipedii, které se týkají mj. různých forem demokracie a volebních systémů.

Literatura ke stažení

Tyto knihy představují významný příspěvek do světové diskuse o přímé demokracii. I když se HzPD neztotožňuje se vším, co je v těchto knihách uvedeno, považujeme za důležité, aby se i český čtenář mohl s nimi seznámit. A to zvláště proto, že česká nakladatelství dosud odmítají vydat knihy o přímé demokracii, i když jejich autory jsou švýcarští univerzitní odborníci. Případný zájem nakladatelů bychom velmi uvítali.

Initiative a Referendum Process

Anglicky, historie hnutí Iniciativa a Referendum ve Spojených státech

Iniciativa a Referendum - historie
Iniciativa a Referendum - přehled komentářů a výroků předních politiků

Lee Gottlieb: THE ENEMY WITHIN (A Theory of Subversion)

Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 3
Kapitola 4
Kapitola 5
Kapitola 6
Kapitola 7
Kapitola 8

Policy Analysis, No. 420, December 13, 2001

Anglicky, Michael J. New: Omezení vlády prostřednictvím přímé demokracie,

Policy Analysis, No. 420, December 13, 2001

Přímá Demokracie v Porto Alegre

Pozoruhodný PD experiment v brazilském městě

Přímá Demokracie v Porto Alegre,
Viz: http://democracy.mkolar.org/pdda/directdemorcamento.htm

Sagi, George S.: Teorie přímé demokracie

[Community Church College 2002, 76 s.]

Česky, překlad Jiří Polák
Žádná jiná kniha nevyzdvihuje tak jasně "skupinovou strukturu" společnosti a "paradoxy politické éry", rostoucí hrozbu globální soutěže, mýty volného trhu a svobodných voleb a v podstatě konfliktní povahu "politické éry". Hluboká analýza, jakož i praktické metody a modely ukazují potřebu radikálních a skutečně demokratických změn pro záchranu "totálního prostředí". To může přímá demokracie zajistit. Vyžaduje to lidovou samovládu. Že je to utopie? Ne, není. Tato knížka předkládá čtenáři alternativu tváří v tvář jinak hrozivé budoucnosti.

Teorie přímé demokracie - titulní strana
Teorie přímé demokracie - celá kniha

Participativní plánování rozpočtu ve španělském Albacete

Překlad článku z časopisu El País Courrier international, 24.12.2004 od Patricie Ortega Dolz, a návrh tamějšího rozpočtu na rok 2004 (obojí česky, překlad Jana Kalousová). K těmto materiálům vysvětlující článek.

Bibliografie knih a článků k přímé demokracii

Následující seznam obsahuje knihy a další texty, jež se, ať již ve své části, nebo celé, pozitivně, nebo kriticky, věnují otázkám přímé účasti občanů na rozhodování. Přitom se hodláme věnovat i těm textům, které diskutují otázku lidské svobody v ekonomické sféře. Budeme vděční všem čtenářům, kteří nám zašlou informace o takovýchto knihách a textech. Uveřejnit zde ale můžeme jen ty informace, které si budeme moci sami ověřit.

Doufáme, že s vaší pomocí společně přispějeme i tímto způsobem k šíření idejí svobody a k rozvíjení demokracie, kterou chápeme více jako proces jejího nepřetržitého zdokonalování, než jako nějaký, jednou provždy daný, ideální stav.

Čelovský, B.: Konec českého tisku ?

[Tilia 2001, 86 s.]

[Březen 2002 - vyšlo ve druhém, rozšířeném vydání]

Bez dostupných a objektivních informací nemůže fungovat žádná demokracie. V současné době, v níž je moc politických elit založena na jejich schopnosti manipulovat veřejností, se boj o ovládnutí sdělovacích prostředků stává bojem o demokracii samu. Bořivoj Čelovský upozorňuje na závažný moment tohoto zápasu, který je v naší zemi ignorován a zamlčován. Vlastnictví celostátního i regionálního tisku se soustředilo v rukou v podstatě dvou tiskových koncernů. Domyslíme-li Čelovského varování na sdělovací prostředky jako celek, vidíme, že situace není ani jinde o mnoho lepší.

O nestranickosti České televize, stejně jako televize Nova, by se rovněž dalo s úspěchem pochybovat. Výsledkem pak je, že se veřejnost rozhoduje na základě neúplných, zkreslených a někdy dokonce zcela nepravdivých informací. Čelovského kniha nás upozorňuje na nutnost kvalitnějších zákonů na ochranu soutěže v oblasti sdělovacích prostředků. Především zde však vidíme nutnost vymanit Českou televizi a Český rozhlas z dosavadního přílišného vlivu politických stran a učinit z nich informační nástroje skutečně sloužící občanské veřejnosti, tj. nám všem.

Auer, A. a Bützer, M. (eds.): Direct Democracy - Eastern and CentralEuropean democratic experience

[Londýn: Ashgate, 400 s., červen 2001]

Anglicky, Přímá demokracie – demokratická zkušenost střední a východní Evropy

Bauman, Z.: Globalizace - Důsledky pro člověka

[Praha, Mladá fronta 1999]

Autor zde pojímá globalizaci jako rozporný proces, v němž se vlastnická elita zmocňuje jejích výhod - to jsou globálové, jiní jsou vězni jednoho místa - lokálové. V procesu globalizace dochází k enormnímu růstu moci nadnárodní finanční oligarchie, jejíž moc je větší než moc národních vlád. Tím dochází k vyvlastnění demokracie. Z toho pro nás vyplývá, že pokud má mít demokracie šanci, musí překročit národní rámec.

Downe W.: Canada at the Crossroads

[Londýn, Ontario 1992]

Anglicky, Kanada na rozcestí

Autor se zabývá situací v Kanadě, a dochází ke stejným závěrům jako my v Evropě - prosazuje přímou demokracii.

Drucker, P.: Management, budoucnost začíná dnes

[Praha, Management Press 1992]

Drucker, P.: Post/kapitalistická společnost

[Praha, Management Press 1993]

Tyto Druckerovy knihy poukazují na nové trendy v managementu. Zahrnuty jsou rovněž otázky podílu - participace zaměstnanců na řízení firmy, a to zejména v souvislosti s růstem významu jejich jedinečných znalostí a jejich motivace k inovativnímu chování. Takto se teorie managementu v současné době vysoce dynamických a globálních trhů dotýkají i otázek rozdělení moci uvnitř firem.

Frey, B. S.: Ein neuer Föderalismus für Europa - Die Idee der FOCJ

[Mohr Siebeck 1997, ISBN 3-16-146790-6]

Německy, Nový federalismus pro Evropu - Idea FOCJ

http://www.mohr.de

Frey, B. S. and Eichenberger, R.: The New Democratic Federalismfor Europe - Functional, Overlapping and Competing Jurisdictions

[Cheltenham (UK) and Northampton, M. A. (USA), Edward Elgar Publishing 1999, ISBN 1-84064-004-9]

Anglicky, Nový federalismus pro Evropu - Funkcionální, překrývající se a soutěžící jurisdikce

http://www.e-elgar.co.uk

Viz také: A Proposal for a Flexible Europe, working paper IEW ETHZ

Fromm, E.: Mít nebo být ?

[Praha, Naše vojsko 1992]

Slavná kniha světově proslulého autora poukazující na devastující účinky konzumní společnosti na mezilidské vztahy, stejně jako na vlastní život jednotlivého člověka. Ukazuje současný kapitalismus jako systém založený na manipulaci a ovládání. Východisko spatřuje, mimo jiného, v rozvíjení zaměstnaneckého vlastnictví a participativní demokracie.

Gibson, R. ed.: Nový obraz budoucnosti

[Praha, Management Press 1998]

Tato kniha, podobně jako práce Druckerovy, je vlastně sborníkem sestávajícím ze statí napsaných jednotlivými předními odborníky na management. I v ní se v několika statích pojednává o participativním řízení jako o nutnosti v soudobém světě, kde moderní technologie kladou zvýšený důraz na motivaci, vědomosti a tvořivost pracovníků.

Gottlieb L.: Let's Take Over the Government - A Plea for Direct Democracy

[Kniha není tištěná, ale lze ji číst a/nebo stáhnout zde (potřebujete Acrobat Reader, je ke stáhnutí zdarma zde.)]

Anglicky, Převezměme vládu - za přímou demokracii

Hayek, F. A.: Cesta do otroctví

[Praha, ACADEMIA 1990]

Tato kniha není o přímé demokracii. Přesto je však pro nás neobyčejně užitečná. V diskusích o demokracii v České republice se stále objevuje argument, že rozhodovat mají odborníci, kteří díky svým vědomostem znají jedině správné- pravdivé - řešení. Mnozí obhájci tohoto stanoviska si jistě neuvědomují, že jejich argumentace je nejen mylná, ale rovněž totalitní. Důkazu tohoto tvrzení je věnována právě Hayekova kniha (viz rovněž Popper).

Kirchgässner G., Feld L. P., Savioz M. R.: Die direkte demokratie - Modern, erfolgreich, entwicklungs - und exportfähig

[Basel - Genf - München, Helbing & Lichterhahn / München, Franz Wahlen 1999]

Německy, Přímá demokracie - moderní, úspěšná, vývoje a exportu schopná

Přímá demokracie vede jak ekonomicky tak politicky k úspěšné společnosti- politická kniha tří ekonomů university St. Gallen, východní Švýcarsko. "Demokracie je lepší než její (absolutní) neznalost".

Jirák J., Říhová B. (ed.): Politická komunikace a média

[Praha, Karolínum, 2000, s. 164]

Publikace je sestavena z článků význačných světových sociologů a politologů věnovaných problematice komunikace. Osobně jsem se seznámil s mnoha fakty vysvětlujícími i zdánlivě nepochopitelné chování politiků i novinářů a jejich prostřednictvím médií.

Klöti U., Knoepfel P., Kriesi H., Linder W., Papadopoulos Y.: Handbuchder Schweizer Politik

[Zürich, NZZ Verlag, 2. vyd., 1999, s. 905]

Německy, Příručka švýcarské politiky

Autoři se soustřeďují na spolkovou, federální, rovinu demokratického systému ve Švýcarsku.

Kočí, J., Polák, J.: Direct democracy of Tomorrow

[Praha 1996, 64 stran, cena 100 Kč]

Kniha popisuje pravděpodobný vývoj politických systémů vyspělých zemí z hlediska odborníka na ekonomii a technologii (Kočí) a z hlediska politologa(Polák). Jejich předpovědi jsou současným vývoje stále více potvrzovány. V knize je rovněž publikováno provolání tehdy založeného českého Hnutí za přímou demokracii.

Ing. Jaroslav Kočí, CSc. byl absolventem ČVUT v Praze a Vysoké školy ekonomické tamtéž. Uveřejnil řadu publikací v ČSR i v zahraničí.
Jiří Polák, Ph. D. má švédský doktorát z politické vědy (Lund 1986).

Langer J.: Grenzen der Herrschaft - Empirische Studie moderner Herrschaftsstrukturen, Entwurf einer herrschaftsfreien Staatsstruktur

[Opladen, Westdeutscher Verlag, 334 S., 1988]

Německy, Meze nadvlády - Soumrak mocenských hierarchií - Empirická studie moderních mocenských struktur, Návrh "bezmocenské" struktury státu

Autor českého původu pracoval pro Římský klub, podporuje i Hnutí za přímou demokracii v ČR.

Pro členy Mehr Demokratie(>Odkazy/ "Links" Evropa) zvláštní cena DM 33, - (objednávky poštou:Mehr Demokratie e. V. , Landesverband NRW, Mühlenstr. 18, D-51143 Köln-Porz/ mailem: >Odkazy / "Links" Evropa)

Linder W.; Schweizerische Demokratie - Institutionen, Prozesse, Perspektiven

[Bern, Stuttgart, Wien, Verlag Paul Haupt, 1999, 428 s.]

Německy a v dalších jazycích, Švýcarská demokracie - instituce, procesy, perspektivy

Autor se soustřeďuje se na spolkovou, federální, rovinu demokratického systému ve Švýcarsku.

Mautner, M. N.: A Constitution of Direct Democracy

[Christchurch, Legacy Books Ltd., s. 184.]

Viz: http://www.legacy-books.com

Patočka, J.: Co jsou Češi

[Praha, Panorama 1992]

Známý český filozof poukazuje v této práci na některé historicky vzniklé rysy české povahy, které stojí v cestě rozvoji demokracie. Zde máme namysli především "lokajskou" mentalitu českých středostavovských vrstev. V knize je dobře ukázáno, s čímž musíme bojovat v našem zápasu o přímou demokracii v ČR.

Platón: Ústava (anglicky vydáno jako: Republica)

[Praha, Svoboda 1993]

Platón je znám jako první teoretik totalitního státu. Zkušenost z diskusí s českou veřejností ukazuje, že mezi námi je nesmírně živé a vlivné přesvědčení o odborné povaze moci, vyjadřované v postoji, že vládnout mají ti, kteří jsou k tomu odborně kvalifikováni. U Platóna se můžeme dočíst, že toto přesvědčení je první větou brutálního totalitního systému. Kritice této totalitní teorie je věnována především kniha Popperova "Otevřená společnost..." a Hayekova "Cesta do otroctví" (viz výše a níže).

Polák, J.: Democracy - Direct or Indirect ? Essays on Politics

[Praha 1993, 62 stran, cena 100 Kč (omezený počet výtisků dosud na skladě)]

Kniha má 3 části. První část obsahuje kritiku dosud existujících politických systémů založených na vládě stran. Druhá část navrhuje nový model založený na přímé účasti jednotlivých občanů na rozhodování. Třetí část shrnuje vývoj švédského stranického systému, který se dostává do slepé uličky.

Popper, K. R.: Otevřená společnost a její nepřátelé. I. a II.

[Praha, ISE 1994, s. 354 a 386.]

Tato kniha, stejně jako práce Hayekova, se ukázala být neobyčejně významná pro diskuse o demokracii v České republice. Popper podrobně zkoumá původ totalitních idejí v evropské kultuře, a to včetně víry v jedinou možnou pravdu poznávanou odborníky. Od něj pochází brilantní poznání, obsažené v této knize, že věta tvrdící, že "někdo jiný ví lépe než my sami, co je pro nás dobré", je první větou totality. Jinak řečeno, cesta k demokracii se otevírá až s poznáním, že vláda není věcí odborníků.

Postman, N.: Ubavit se k smrti

[Mladá fronta, 1999]

Postmanova kniha popisuje vliv médií na veřejnost, především vliv televize na úpadek teoretického myšlení. Autor podle mého názoru přeceňuje technickou stránku fungování médií a přehlíží otázky vlastnictví a moci. Přesto upozorňuje na důležité momenty ve vývoji konzumní společnosti, které rozkládají demokracii jako takovou a činí přímou demokracii mnohem obtížněji dosažitelnou.

Sartori, G.: Teória demokracie

[Bratislava, Archa 1993, s. 512]

Klasická práce světového autora na téma demokracie. Obsahuje i podkapitoly o participační a referendové demokracii.

Seifel M. a Mayer T.: Triumph der Bürger)

[Mehr Demokratie e. V., Mnichov 1998]

Německy, Triumf občanů

Kniha popisuje dlouholeté úsilí organizace Mehr Demokratie o zavedenípráva na iniciativu a referendum v Bavorsku, úsilí, které bylo, přes odpor politických stran, korunováno úspěchem r. 1995. Hnutí Mehr Demokratieslavilo další úspěchy v Hamburku a nejnověji v Thüringen - viz WDD Newsletter, březen 2001 (jiri. polak@swipnet. se), dále i >Odkazy / "Links" Evropa.

Svensson, P.: Teorie demokracie

[Brno, CDK1995, s. 287]

Tato kniha, vedle klasických témat teorie demokracie, obsahuje pro nás důležité kapitoly a ekonomické a participativní demokracii.

Šamalík, F.: Občanská společnost v moderním státě

[Brno, Doplněk 1995]

Z našeho hlediska velmi důležitá kniha pojednávající o vztahu občanské společnosti a státu. Je zde rovněž analyzován vztah mezi centrální mocí a místní samosprávou, což je velice důležité i z hlediska uvažování o možnostech a mezích místních referend a jejich vztahu k celku společnosti.

Toffler, A., Tofflerová, H.: Utváranie novej civilizácie

[Bratislava, Open Windows 1996, s. 116]

Stručný souhrn myšlenek obou autorů z jejich předcházejících knih. Obsahuje velice důležitou ideu "polopřímé demokracie", jako odpověď na výzvy globálního světa.

Trechsel A., Serdült U.: Kaleidoskop Volksrechte - Die Institutionender direkten Demokratie in den schweizerischen Kantonen 1970-1996

[Helbing & Lichtenhahn Verlag AG, Basel, Genf, Müunchen, 1999, s. 436]

Německy, Kaleidoskop lidových práv - Instituce přímé demokracie ve švýcarských kantonech 1970-1996

Kniha se týká instrumentů demokratického systému ve Švýcarsku především na kantonální úrovni.

Valach, M.: Češi v neklidné době.

[Brno, L. Marek, 2006, 308 s., 260 Kč (k dostání rovněž na http://www.kosmas.cz a http://www.vltava.cz)]

Brněnský filosof Milan Valach se ve své nejnovější knize esejů zamýšlí nad kontroverzními tématy naší nedávné minulosti i přítomnosti. Svým přístupem se přitom snaží kriticky vyrovnávat s některými klišé, která se běžně objevují v naší veřejné debatě. Diskutuje např. o kolektivní vině v souvislosti s odsunem sudetských Němců, polemizuje s představou, že komunistický režim byl realizací do extrému dovedeného levicového programu a analyzuje krizi současné politiky a zastupitelského systému. Knihu je možné doporučit všem čtenářům, kteří hledají alternativní pohled na společenské problémy a českou politiku. Její předností je také pozitivní vyznění a fakt, že nesklouzává k negativistickému moralizování.

K dostání: v běžných knihkupectvích, v internetovém knihkupectví Kosmas http://www.kosmas.cz/knihy/130303/cesi-v-neklidne-dobe/ přímo u nakladatele po zaslání objednávky na adresu: /* */">

Valach, M.: Svět na předělu. Studie o krizi současné společnosti

[Brno, Doplněk 2000, 324 s., 189 Kč (k dostání rovněž na http://www.kosmas.cz a http://www.vltava.cz)]

Autor zkoumá krizové jevy současné společnosti a jejich historické a kulturní kořeny. Analyzuje komunistický totalitní systém, objasňuje jeho podstatu, ekonomické příčiny pádu a kritizuje konzumní společnost. Podává nástin filozofické koncepce - základu pro návrh praktické reformy, jejíž podstatu spatřuje v radikální demokratizaci stávajícího ekonomického a politického systému. Tím má na mysli především nový model ekonomického systému založený na zaměstnaneckém vlastnictví podniků společně se zavedením maximálně možného počtu prvků přímé demokracie do stávajícího systému zastupitelské demokracie.

Kniha vyšla s příspěvkem Nadace Český literární fond. Autor knihy přispívá pravidelně do literárního čtrnáctideníku TVAR.

Vymětalík, B., Hegensbach, F., Adams, F. T., Hansen, G. B.: Cesta k člověku

[Praha, SCRIPTUM 1993]

Křesťanský pohled na význam zaměstnaneckého vlastnictví s popisem vzniku a fungování slavného baskického výrobního družstva v Mondragonu (asi 22 000 zaměstnanců-vlastníků).

Walker, Geoffrey de Q.: Initiative and Referendum - The People's Law

[Centre for Independent Studies (Australia), ISBN No: 0 949769, http://cis.org.au]

Anglicky, Iniciativa a referendum - Právo lidu

Zelený, M.: ČSFR očima exilového ekonoma

[Praha, Alternativa a Polarita 1990, s. 73]

Autor, žijící trvale v USA, zde doporučoval alternativní metodu privatizace ke kupónové privatizaci, a to prodejem podniků jejich zaměstnancům - z USA známý ESOP. Zdůrazňoval význam této metody pro ekonomiku, demokracii i ekologické nasměrování ekonomiky v postkomunistických zemích. Byl zesměšňován a ignorován.

Důležité zákony ke stažení

Zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu

Tento zákon ruší předchozí zákon č. 298/1992 Sb.

 

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris