n n n n n n

 

 

Stanovy spolku Hnutí za Přímou Demokracii, z.s. (HzPD), IČ: 26524864

 

Úvodní prohlášení

 

Hnutí za přímou demokracii se hlásí k idejím svobody, rovnosti a lidské solidarity, jejichž dílčí naplnění spatřuje ve využití metod přímé demokracie. Hnutí si je vědomo, že tyto ideály byly mnohokrát zneužity k cílům jim přímo protikladným. Zvláště závažné škody zde spáchal komunistický režim, který si mnoho demokratických a humanitních ideálů podvodně přisvojil jako součást své totalitní ideologie, a tím je na dlouhá léta zdiskreditoval.

 

Sama podstata tohoto režimu byla totiž zločinná a spočívala v nekontrolovatelné moci velmi malého počtu privilegovaných držitelů moci nad drtivou většinou utlačených a prakticky bezprávných občanů. Ideály přímé demokracie chápeme rovněž jako účinný prostředek k překonávání tohoto totalitního dědictví v české společnosti a z této doby přetrvávajících pocitů malosti, strachu a lhostejnosti ke společnému osudu.

 

Nyní stojíme před novými a bezprecedentními výzvami, jakými jsou krize zastupitelské demokracie a ztráta důvěry občanů ve volené orgány a jejich schopnost a ochotu řešit problémy jejich každodenního života. V takové situaci hledají někteří spoluobčané řešení u populistických a autoritativních stran, hnutí a vůdců. Tento vývoj považujeme za krajně nebezpečný a hrozící opakováním bolestné zkušenosti s podobnými fašizujícími hnutími ve 20. století.

 

Naše svoboda je ohrožena! Demokracie je v nebezpečí!

 

Za velmi závažnou výzvu považujeme rovněž globální ekologickou krizi, hrozbu jaderné války, vznik nového a nebývale nebezpečného typu terorismu a mnohé další hrozby vznikající jako součást a průvodní jevy současné podoby globalizace. Tyto krizové jevy nejsou hrozbou jen pro naši svobodu, ale dokonce i pro náš život.

 

Náš život je ohrožen!

 

Není možné čekat, ale je nutné jednat. Jednejme, dokud je čas. Staré metody řešení a navyklé způsoby chování selhávají.

 

Je čas na radikální změnu!

 

Je životně důležité oživit původní étos demokracie a hodnoty, z nichž vyrůstala. Je nutné dodat jim novou energii a přitažlivost.

 

Odvrácení těchto nebezpečí v zájmu nás - občanů lze dosáhnout jen prohloubením a radikalizací demokratických metod rozhodování! Za tímto účelem bylo založeno Hnutí za přímou demokracii. Jeho cílem je rozvoj všech metod přímé účasti občanů na rozhodování, a to jak na místní, tj. obecní, tak i celostátní a mezinárodní úrovni.

 

Za tímto účelem vítáme spolupráci se všemi demokraticky orientovanými lidmi a skupinami, kteří s námi sdílí naše přesvědčení, že nejlepšími správci našich životů jsme my sami.

 

Hnutí za přímou demokracii je přesvědčeno, že naplnění těchto demokratických ideálů je v době globalizace možné jen na mezinárodní úrovni. Hranice národních států již dávno překročila moc globalizovaných nadnárodních firem, stejně jako je překročila globální ekologická krize. Je načase položit reálné základy také pro globální lidskou solidaritu. Svobodu a naše životy můžeme ubránit a dále rozvíjet jen společně.

 


Naším cílem je:

 

Přímá demokracie v obci!

Přímá demokracie v ČR!

Přímá demokracie v Evropské unii!

 

Přímá demokracie v podnicích!

 

Oceňujíce význam metod přímé demokracie hodláme se jimi řídit i ve vnitřním životě našeho vlastního hnutí a doufáme, že tak dáme dobrý příklad i všem ostatním.

 

Přímá demokracie v každodenním životě!

 

Článek 1

Název, sídlo a působnost spolku

Hnutí za přímou demokracii, z.s. (dále jen HzPD) je občanský spolek dle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen spolek či hnutí, oba termíny jsou zde ekvivalentní) se sídlem v Brně na adrese: Bohuslava Martinů 44, 602 00.

Jeho působnost je zaměřena na celé území České republiky.

 

Článek 2

Charakter a účel spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním a neziskovým sdružením občanů za účelem provozování aktivit zaměřených na propagaci přímé demokracie. Svou činností chce podpořit rozvoj české demokracie, a to především propagací myšlenek přímé demokracie. Spolek je právnickou osobou.

 

Článek 3

Cíle spolku

Základním cílem spolku je uzákonění práva občanů České republiky na iniciativu a závazné referendum na místní i celostátní úrovni.

K dosažení tohoto cíle spolek neusiluje o vstup do soutěže o politickou moc dle Ústavy ČR

Právem na iniciativu zde rozumíme uzákonění práva občanů na formulaci otázek určených pro rozhodnutí v referendu, organizování a sběr podpisů pod petici žádající referendum. Dále tím rozumíme závaznost takovéto petice pro výkonné orgány v tom smyslu, že pokud se podaří získat pod petici zákonem stanovený počet podpisů občanů ČR, stanoví zákon povinnost místních či celostátních orgánů (podle povahy referenda - místní či celostátní) zabezpečit jeho průběh, a to v zákonem stanoveném termínu. Referendum je platné bez ohledu na počet zúčastněných voličů.

Závazností referenda rozumíme to, že rozhodnutí schválená v referendu jsou závazná pro orgány místní správy a nabývají charakter rozhodnutí místních samosprávných orgánů vyšší síly (tj. jsou nadřazena všem ostatním rozhodnutím orgánů místní samosprávy). Tatáž ustanovení se vztahují na celostátní orgány státní správy, pokud se jedná o celostátní referendum. Případně, podle povahy referenda, se schválená rozhodnutí stávají zákonem, nebo mohou platnost jiného zákona zrušit.

Za účelem dosažení tohoto cíle spolek organizuje a podporuje aktivity spojené s propagací přímé demokracie a všechny další aktivity, které jsou v souladu se zákony České republiky a mohou přispět k dosažení základního cíle hnutí.

 


Článek 4

Nezrušitelnost cíle hnutí a principů vnitřní demokracie

 1. Cíle hnutí, definované v článku 3, jsou nezrušitelné a nelze o nich hlasovat. Je pouze možné je rozšiřovat o další požadavky posilující přímou účast občanů na politickém rozhodování. Každý zájemce o členství v hnutí stvrzuje svým podpisem pod přihlášku za člena HzPD, že se vzdává práva hlasovat o zrušení cílů hnutí HzPD.
 2. Nezrušitelným, tzn. vyloučeným z jakéhokoliv hlasování je rovněž čl. 4 a 8 Statutu HzPD, a to odst. 1.,2.,3.,4.,5.,6., 7., 11.,12. a odst. 13.

Článek 5

Formy činnosti spolku

 1. Pořádání konferencí a jiných akcí podporujících přímou demokracii, pokud jsou v souladu se zákony České republiky, např. pořádání veřejných shromáždění, organizování peticí atd.
 2. Prezentování idejí přímé demokracie na internetu
 3. Účast ve správních i jiných řízeních

Článek 6

Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, pokud byla alespoň půl roku sympatizantem hnutí a během tohoto období aktivně pracovala pro naplnění cílů hnutí a platila pravidelné příspěvky na činnost hnutí. V případě hodnověrně doložené sociální nouze je možné členský příspěvek snížit, příp. zcela prominout.
 2. Členství vzniká na základě rozhodnutí Rady a podléhá dodatečnému schválení členskou schůzí. Po vzniku místních organizací vzniká členství na základě doporučení místní organizace rozhodnutím Rady. V případě sporu Rady a místní organizace rozhoduje s konečnou platností členská schůze.
 3. Člen spolku má právo:

a)       volit a být volen do orgánů spolku

b)       předkládat návrhy, podněty a připomínky, včetně návrhů na vyhlášení referenda o vnitřních otázkách hnutí, a to včetně odvolání jednotlivých funkcionářů či celých orgánů hnutí.

c)       účastnit se akcí pořádaných spolkem

     4.   Člen spolku má povinnost:

a)       dodržovat stanovy

b)       platit členské příspěvky

c)       při svém vstupu úplně a pravdivě informovat HzPD o svém členství v jiných skupinách, hnutích, stranách a organizacích, stejně jako o jiných formách své spolupráce s nimi. Úplnost a pravdivost tohoto svého prohlášení stvrzuje každý člen svým podpisem pod přihlášku za člena hnutí. Nepravdivé prohlášení činí tuto přihlášku neplatnou.

      5.   S členstvím ve spolku je neslučitelné:

a)         členství v organizacích, které se hlásí k odkazu jakékoliv totalitní ideologie,

b)        členství ve skupinách usilujících o omezení demokracie, skupinách, hnutích a stranách rasistických, neonacistických a jim podobných.

c)         V případě, že dojde k pochybnostem o charakteru skupiny či organizace, rozhoduje s konečnou platností na návrh Rady členská schůze.

Porušení bodu a) nebo b) tohoto odstavce je v případě schválení členskou schůzí dle bodu c) důvodem k okamžitému vyloučení z HzPD.

Stejné zásady platí, pokud se prokáže, že člen do hnutí vstoupil z pověření nějaké skupiny či organizace s cílem, aby hnutí poškodil, nebo se stal členem této organizace v průběhu svého členství v HzPD.


       6.  Členství ve spolku zaniká:

a)         doručením písemného oznámení o vystoupení člena Radě spolku nebo příslušné místní organizaci

b)        rozhodnutím členské schůze o vyloučení

c)         úmrtím člena spolku - fyzické osoby

d)        zánikem spolku

       7.  Členství ve spolku se členu okamžitě pozastavuje v případě podezření ze spáchání kriminálních činů, a to až do právoplatného soudního rozhodnutí. Oprávněným orgánem je zde místní organizace a Rada HzPD, kde rozhodnutí Rady mají přednost před rozhodnutím místní organizace.

       8.  Seznam členů spolku vede člen spolku pověřený Radou. Zápisy členů do seznamu a výmazy členů ze seznamu provádí pověřený člen na základě zápisu z jednání Rady, kde musí být pokyn k zápisu nebo výmazu explicitně uveden. Pověřený člen je povinen informovat nejbližší členskou schůzi o změnách v seznamu a vyžádat jejich dodatečné schválení dle odst. 2. tohoto článku.

Seznam členů spolku nebude zpřístupněn.

 

Článek 7

Organizační uspořádání

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.

a)        Členská schůze zvolí pětičlennou Radu hnutí. Předseda spolku (statutární orgán) svolává členské schůze jednou za kalendářní rok, v případě potřeby i častěji, nebo na základě podnětu alespoň jedné třetiny členů spolku, a to v nejbližším možném termínu.

b)       Členská schůze rozhoduje většinou všech přítomných členů. Členská schůze rozhoduje na základě vlastního uvážení a na základě doporučení Rady.

c)        Členská schůze je tvořena všemi členy hnutí. Po vzniku místních organizací pak zvolenými zástupci těchto organizací. Členská schůze rozhoduje o výši, splatnosti a způsobech úhrady členských příspěvků.

    2. Rada jedná nejčastěji formou elektronické konference (Skype apod.). O každém jednání Rady je pořizován zápis, uložený u Předsedy spolku. Zápis je následně elektronicky (mailem) rozeslán všem členům spolku. Rada jedná nejméně jednou za tři měsíce či dle potřeby, aby:

a)         navrhla koncepci činnosti spolku a jeho cíle na příští období

b)        navrhla stanovy spolku a změny těchto stanov, včetně případné změny sídla spolku

c)         navrhla zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za minulé období

d)        navrhla rozpočet spolku

e)         rozhodla o přijetí nebo o vyloučení člena spolku; po vzniku místních organizací přechází toto právo na jejich orgány. Rozhodnutím o vyloučení se okamžitě pozastavuje členství člena v HzPD. Definitivní platnost získává toto rozhodnutí ale až po jeho dodatečnému schválení členskou schůzí, která v tomto případě rozhoduje většinou přítomných členů.

f)         Rada povoluje vznik místních organizací HzPD a udělujeme jim registraci

g)         Rada ze svého středu volí předsedu spolku, který je zároveň mluvčím hnutí, a to až do doby, dokud Rada nerozhodne jinak.

h)        Rada rozhoduje většinou ze zvolených členů Rady.

i)          Statutárním orgánem spolku je předseda spolku.


j)          Rada hnutí má právo pozastavit činnost místních organizací, které tímto rozhodnutím okamžitě ztrácejí právo vystupovat jménem HzPD a jako místní organizace HzPD. Toto právo Rady se uplatňuje, když vzniká podezření z hrubého porušení Statutu HzPD v činnosti místní organizace či ze spáchání kriminálních činů či na základě jiných závažných skutečností. Definitivní rozhodnutí o zániku místní organizace přísluší členské schůzi hnutí.

k)        Rada hnutí má právo ustavovat další odborné a servisní orgány hnutí na základě potřeby vznikající v činnosti hnutí.

l)          Rada navrhuje členské schůzi rozhodnutí o zániku spolku.

    3.  Jménem spolku jedná jeho předseda, popřípadě Radou pověřený člen spolku. Tyto osoby mají právo vydávat stanoviska a prohlášení spolku, a to na základě projednání věci Radou.

    4.  Místně příslušnými orgány hnutí jsou místní organizace HzPD.

a)         Místní organizace vzniká na základě vyjádření zájmu o její založení alespoň tří místních členů hnutí a její registrací Radou HzPD.

b)        Místní organizace je oprávněna používat zkratku HzPD ve spojení s názvem místa svého působení.

c)         Místní organizace je povinna vést kartotéku členů, jejíž originál je ve správě Rady HzPD, řídit se Statutem HzPD a nakládat s majetkem HzPD svěřeným jí do správy v souladu se zákony ČR a příslušnými předpisy a rovněž v souladu s vnitřními předpisy HzPD.

 

Článek 8

Řízení hnutí metodami přímé demokracie

Vedle řízení Hnutí za přímou demokracii jejími volenými orgány jsou uvnitř hnutí uplatňovány metody přímé demokracie. Odmítáme jakékoliv formy manipulace a ovládání člověka člověkem. Jakákoliv forma nesvobody rozkládá mezilidské vztahy. Každá instituce, která je založena na vládě menšiny nad většinou, je ve skutečnosti založena na násilí a představuje institucionální formu agrese. Členové hnutí prohlašují, že uplatnění metod přímé demokracie při řízení společnosti a občanských spolků proto považují za všeobecně prospěšné a nejvýše žádoucí. Za tím účelem přijímáme následující ustanovení.

 1. Každý člen hnutí má právo na všechny informace důležité z hlediska činnosti a cílů hnutí.
 2. Všichni představitelé hnutí jsou voleni přímou a tajnou volbou členů a jsou jimi také kdykoliv odvolatelní, a to místní představitelé hlasováním na místní úrovni, vyšší představitelé hnutí pak hlasováním vždy na úrovni odpovídající. Vrcholoví představitelé jsou pak voleni a odvoláváni hlasováním všech členů hnutí.
 3. Hlasování členů hnutí musí být vždy přímé, rovné a tajné. Hlasování volených zástupců hnutí musí být vždy přímé, rovné a veřejné. V případě hlasování orgánů a volených zástupců hnutí musí být vždy pro všechny členy hnutí přístupný seznam se jmenovitým uvedením toho, kdo a jak hlasoval.
 4. Každý člen hnutí má právo iniciovat petici žádající přímé hlasování o jakékoliv otázce týkající se jednotlivých rozhodnutí orgánů hnutí, organizačního uspořádání, a to včetně odvolání představitelů hnutí na místní či vyšších úrovních, činnosti a cílů hnutí, s výjimkou cílů definovaných v článku 4 tohoto Statutu.
 5. Pokud se jedná o otázky týkající se jen místní organizace, iniciuje se takovéto hlasování jen na místní úrovni.
 6. Pokud je petice platná, jsou příslušné orgány hnutí povinny technicky a organizačně zabezpečit požadované hlasování, a to v nejbližším možném termínu oznámeném organizátorům petice. Toto oznámení o stanovení termínu požadovaného hlasování musí být organizátorům petice předáno nejdéle do 14 dnů od obdržení petice příslušným orgánem hnutí. Pokud tuto povinnost příslušný orgán nesplní, mohou členové zabezpečit toto hlasování vlastními silami a současně se obrátit se stížností na vyšší orgán hnutí a předat tuto informaci členské základně hnutí. Informační kanály hnutí jsou povinny tuto informaci rozšířit mezi všechny členy hnutí (viz čl. 8 odst. 1. tohoto Statutu).
 7. Petice je platná, pokud byla jednoznačně stanovena otázka, o níž se žádá hlasování, a byl pod ní získán stanovený počet podpisů členů hnutí příslušných místně, pokud se jedná o místní hlasování, či jen členů hnutí, pokud se jedná o hlasování na úrovni celého hnutí.
 8. Pod petici je nutné získat následující počet podpisů členů hnutí, a to vždy podle početnosti dotčené skupiny, jíž se hlasování týká:

Počet otázkou dotčených členů hnutí:

2 až 50 členů

nejméně 50 % podpisů

51 až 100 členů

nejméně 25 + 20 % členů převyšujících 50

101 až 500 členů

nejméně  35 + 15 %  členů převyšujících 100

501  až 1000 členů

nejméně  95 + 10 %  členů  převyšujících  500

 

Procenta určující počet podpisů pod petici žádající hlasování uvnitř hnutí mohou být dále upravována dle potřeby. Každá taková změna musí být schválena hlasováním všech členů hnutí. Změna je platná, hlasovala-li pro ni nadpoloviční většina členů zúčastněných na hlasování.

    9.  O stejné otázce je možné znovu hlasovat nejdříve po uplynutí 12 kalendářních měsíců, nebo dříve, pokud se objeví nové závažné skutečnosti. V případě sporu ohledně závažnosti těchto skutečností rozhoduje Rada hnutí o platnosti petice. Je-li Rada orgánem dotčeným hlasováním, ustavuje se na základě přímé volby členů Rozhodčí komise HzPD.

   10.  Tuto komisi je možné v případě potřeby ustanovit i jako stálý orgán HzPD.

   11.  Všechna hlasování - referenda - jsou platná, pokud byla dodržena ostatní ustanovení tohoto Statutu, a to bez ohledu na počet členů zúčastněných na hlasování - referendu.

   12.  Každý člen či orgán HzPD má právo navrhovat změny Statutu HzPD. Veškeré změny Statutu HzPD musí být schváleny hlasováním členské základny v souladu s čl. 8 odstavcem 11. Statutu HzPD.

 

Veškeré návrhy předkládané k hlasování, stejně jako veškeré známé a důležité informace vztahující se k předmětu hlasování a termíny, v nichž se dané hlasování má uskutečnit, musí být předkládány členské základně s takovým předstihem, aby se všichni dotčení členové mohli včas a úplně seznámit s veškerými důležitými informacemi a zúčastnit se hlasování. Dotčenými členy jsou členové místní organizace, pokud se jedná o místní hlasování, a členové HzPD jako celku, pokud se jedná o hlasování celé členské základny.

Spory ohledně úplnosti a včasnosti řeší nadřízený orgán HzPD, případně Rozhodčí komise HzPD.

 


Článek 9

Hospodaření spolku

 1. Příjmy spolku tvoří účelově zaměřené granty, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli spolku.
 2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v článku 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v článku 5 tohoto statutu.
 3. Návrh rozpočtu spolku připravuje osoba pověřená Radou a schvaluje Rada.
 4. Veškerý majetek nabytý členy spolku či místními organizacemi spolku ve jménu HzPD či v rámci činnosti spojené s HzPD je majetkem spolku jako celku.

 

Článek 10

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká rozhodnutím členské schůze.
 2. Jeho majetek je po provedené likvidaci předán jiné právnické nebo fyzické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku a jež se zabývá neziskovou činností.
Tyto stanovy byly jednomyslně schváleny všemi členy HzPD dne 5. 6. 2002, úprava čl. 4 byla jednomyslně schválena dne 12. 2. 2004.  Čl. 6 odst. 1. konec věty o placení členských příspěvků byl schválen hlasováním členů ke dni 10.02.2012. Čl. 6 odsta. 1 doplněn o možnost odpuštění členských příspěvků v případě soicální nouze na základě hlasování ke dni 25.2. 2012. Členská schůze schválila dne 24. 5. 2015 změnu sídla hnutí, doplnění čl.3 o nevstupování hnutí do voleb a změnu části organizační bod1, odst. a), kde se mění počet členů rady z 3 na 5. Stanovy byly dále upraveny dle nového občanského zákoníku

Ministerstvo vnitra ČR  zaregistrovalo stanovy HzPD dne 19. 6. 2002.

 

 

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris