n n n n n n

           Odmítáme darování majetku občanů Církvi římskokatolické

 HzPD zastává názor, že všechny neziskové organizace, které sdružují občany za účelem uspokojování jejich potřeb nebo prosazení jejich zájmů, by se měly financovat samy z peněz svých členů a příznivců a své finanční toky by měly povinně zveřejňovat na transparentních účtech, aby nemohly být zneužity k praní špinavých peněz nebo k prosazování skrytých zájmů mafií, lobbistů, oligarchů, tzv. finančních skupin apod. Možné je i financování z daňových asignací, až bude tato forma u nás zavedena.

To se týká jak církví, tak i občanských sdružení, politických stran a dalších subjektů.

HzPD má za to, že majetek  církevních organizací, který byl v minulosti nabyt a udržen totalitními praktikami a zejména majetek církevních organizací, které se v nedávné minulosti provinily aktivní podporou fašistických a nacistických režimů v Evropě, by měl být bez náhrady vrácen občanům na stejném principu, jako byl na základě ústavního zákona č. 496/1990 Sb., ze dne 16. listopadu 1990 navrácen majetek Komunistické strany Československa.

(zákon viz zde: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/policie/udv/zakony/maj_ksc.html)

V ČR se to týká zejména Církve římskokatolické, IČ: 73632848, se sídlem Thákurova 676/3, 16000 Praha 6 - Dejvice, která je podle kanonického práva defakto podřízenou složkou Svatého stolce (Vatikánu). O autoritářské podstatě této církve a násilných praktikách, jimiž po staletí uplatňovala svou moc a vytvářela své extrémní  bohatství,  psal již T. G. Masaryk.  Avšak i v moderních dějinách měla blízko a často také přímo podporovala diktátorské a fašistické režimy.   Církvi římskokatolické budou proto vydány pouze církevní  budovy (kostely, kláštery) a pozemky na nichž se nacházejí podle níže uvedeného výčtového zákona, a to jen ty, které přímou slouží k vykonávání církevních obřadů a ubytování  členů řeholních řádů.  Ostatní majetek bude bez náhrady zabaven.

 

Za principy důstojného majetkového vyrovnání s církvemi HzPD považuje:

1)      Důslednou odluku církví od státu a jejich financování z prostředků věřících a sympatizantů.

2)      Stát bude hradit náklady na údržbu a provoz církevních staveb, uznaných státem jako kulturní památka, v rozsahu nezbytném pro jejich zachování a zpřístupnění veřejnosti.  Nebude však hradit provozní náklady, které vznikají v důsledku jejich využití tou či onou církví nebo náboženskou společností za účelem jejích vlastních církevních aktivit.

3)      Majetek církví, dosud v držení státu (nebude-li zabaven na principu výše zmíněného zákona č. 496/1990), bude církvím vydán na základě zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, který bude vytvořen na principu tzv. „výčtového zákona“ č. 338/1991 Sb.

 

Věříme, že Český národ najde v sobě dost nezávislých odborníků, právníků a historiků, kteří budou schopni v krátké době navrhnout takový zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi, který podpoří většina občanů.

 

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris